Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. ledna 2016; revize proběhla dne 1. května 2020.

Kontaktní údaje

Název: DUKO s.r.o.

Sídlo: Rybná 716/24, 110 00  Praha 1

IČO: 48169978, DIČ: CZ48169978

Zapsaná: C 258879 u Městského soudu v Praze

 

Telefon: +420 737 707 070 (jednatel ing. Dušan Kolouch)

E-mail: dusankolouch@duko.eu

Web: https://nahradniplneni.duko.eu

 

Kontaktní údaje pro e-shop:

Telefon: +420 739 049 984 (paní Dagmar Adamírová)

E-mail: dagmar.adamirova@email.cz

Web: https://www.detske-obleceni-duko.cz

Kontaktní adresa: Přadlácká 62, 550 01 Broumov

Provozní doba: pondělí - pátek 9:00 - 17:00 hod., sobota 8:00 - 11:00 hod. 

1. Úvodní ustanovení

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) následujících smluvních stran:

 • a to obchodní společnosti DUKO s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00  Praha 1, identifikační číslo: 48169978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 258879 (dále jen „dodavatel“); přičemž dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty,
 • a jinou osobou, ať již fyzickou, uzavírající kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“).

Smlouva je uzavírána prostřednictvím internetového obchodu dodavatele (dále zmiňován jako „Online nákupy“). Online nákupy jsou provozovány na webové stránce umístněné na internetové adrese www.detske-obleceni-duko.cz.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a jsou pro obě strany závazné. Je-li smluvní stranou spotřebitel (označen dále jako „kupující-spotřebitel“), řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (označena dále jako „kupující-podnikatel“), řídí se vztahy občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách, tedy smlouvách uzavřených na dálku), které je obsaženo v zákoně č. 89/2012 Sb. a  v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Dále používaný termín „kupující“ platí pro „kupujícího-spotřebitele“ i „kupujícího-podnikatele“.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána kupujícímu společně s objednaným zbožím a přístupná v klientské zóně Online nákupů po přihlášení k osobnímu účtu kupujícího. Pokud máte v jakémkoli bodě obchodních podmínek nejasnosti či pochybnosti, kontaktujte nás. Naším cílem je vyjít zákazníkům maximálně vstříc.

1.2 Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii těchto podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží nebo služby.

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelemkupujícím. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách https://nahradniplneni.duko.eu stejně jako ve svých provozovnách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4 Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

 2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Na stránkách Online nákupů je uvedeno a kupujícímu následně dodáno pouze nové zboží, v perfektním stavu a v souladu se specifikovanými materiály či vlastnostmi. Jakkoli je toto zboží dodavatelem na stránkách Online nákupů prezentováno k prodeji; tak samotná tato prezentace není považována za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží jsou uváděny v českých korunách (Kč), včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách Online nákupů.

2.2 Pro objednání zboží je kupující nejprve vloží do nákupního košíku a poté pravdivě, přesně a kompletně vyplní objednávkový formulář na stránkách Online nákupů; přičemž teprve tato objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém procesu. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné.

2.3 Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailové zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

2.4 Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím Online nákupů, tedy internetového obchodu dodavatele www.detske-obleceni-duko.cz;
 • elektronickou poštou na adrese dagmar.adamirova@email.cz elektronické pošty internetového obchodu dodavatele;
 • osobně v provozovně Brno: Horácké náměstí 1741/1, 621 00  Brno – Řečkovice;
 • osobně v provozovně Broumov: Přadlácká 62, 550 01  Broumov
 • telefonicky.

2.5 Po přijetí objednávky ji dodavatel co nejdříve (nejpozději do 24 hodin) potvrdí elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, čímž bude kupní smlouva uzavřena. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění všeobecných obchodních podmínek. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, v níž dodavatel potvrdí objednávku kupujícímu. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije.

2.6 Kupující souhlasí při uzavírání kupní smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku, jež si hradí sám.

2.7 Kupní smlouvou se dodavatel zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah / licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo / licenci k ní, a kupující se zavazuje, že věc / digitální obsah převezme a zaplatí dodavateli kupní cenu.

2.8 Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

2.9 Dodavatel odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

2.10 Dodavatel odevzdá kupujícímu předmět koupě, jakož i doklady, které se k němu vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

2.11 Povinnost dodavatele je splněna po převzetí předmětu koupě kupujícím.

2.12 Má-li dodavatel věc odeslat, považuje se za odevzdání věci kupujícímu-podnikateli její předání prvnímu dopravci; kupující-podnikatel tudíž uplatňuje práva z přepravní smlouvy přímo vůči dopravci. Za odevzdání věci kupujícímu-spotřebiteli se považuje až její předání dopravcem.

2.13 Není-li ujednán způsob zabalení věci, zabalí dodavatel věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem pak opatří věc pro přepravu.

2.14 Věc je považována za vadnou, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu plnění se považuje i dodání jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

2.15 Je-li kupujícímu dodána věc se skrytou vadou, pak i tato vada naplňuje definici vadného plnění, a tedy oprávněný nárok kupujícího vůči dodavateli. Přičemž skrytou vadou se rozumí vada věci, která se projeví později. Oprávněný nárok kupujícího zakládá také později vzniklá vada, kterou dodavatel způsobil porušením své povinnosti.

2.16 Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve kvůli přechodu nebezpečí škody na věci (max. do 24 hodin) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

2.17 Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní dodavatel umožnil nakládat.

2.18 Škoda na věci vzniklá až po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže dodavatel tuto škodu způsobil porušením své povinnosti.

2.19 Prodlením jedné strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po vhodném předchozím upozornění prodlévajícímu prodat třetí straně poté, co byla prodlévajícímu poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

3. Sdělení před uzavřením smlouvy

Dodavatel výslovně informuje, že

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení) dle podmínek Vašeho operátora, dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případné smluvní přepravy přepravní společností;
 • požaduje úhradu kupní ceny kupujícím před zasláním plnění; případně povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, která se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 • ceny zboží a služeb umístěných dodavatelem na stránkách Online nákupů - www.detske-obleceni-duko.cz - jsou uváděny včetně DPH i včetně veškerých poplatků stanovených zákonem; nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v případě osobního odběru na provozovnách uvedených v bodě 2.4 je náklad na dopravu 0 Kč;
 • v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový kupující-spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li
  • o kupní smlouvu, pak ode dne převzetí zboží,
  • o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
  • o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla dodavatele (viz strana 1);
 • kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
  • o poskytování služeb, které dodavatel splnil s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě jím určeném a na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které vyňal z obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů o dopravě nebo využití volného času, pokud dodavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího-spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dodavatel zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit,
  • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku;
 • v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující-spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 • kupující-spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 • smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archívu dodavatele, přičemž kupující mají po přihlášení k těmto údajům také přístup ve svém profilu;
 • od smlouvy může v závažných případech odstoupit také dodavatel, podrobnosti naleznete v bodě 6.10.

4. Platební podmínky a cena zboží

4.1 Dodavatel akceptuje následující platební podmínky:

 • platba v hotovosti či kartou při nákupu;
 • platba předem bankovním převodem;
 • na dobírku při doručení zboží;
 • prostřednictvím karty přes online platební bránu Shoptet Pay.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví dodavatele; avšak nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího po jeho převzetím zboží.

Důležité: Pokud v případě platby předem neobdržíme platbu do 10 dnů od vytvoření objednávky, je objednávka stornována.

4.2 Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystavena zálohová faktura, která slouží jako daňový doklad. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

4.3 Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

4.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Při tomto druhu úhrady kupní ceny je závazek kupujícího splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

4.5 Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu dodavatel zašle kupujícímu v elektronické podobě na jeho elektronickou adresu.

4.6 Všechny ceny jsou smluvní. Na stránkách Online nákupů jsou uvedeny vždy aktuální a platné ceny. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7 Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH a popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující-spotřebitel pro získání zboží zaplatit; to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírku a nákladů na komunikaci prostředky na dálku.

4.8 Informace o cenách uváděné dodavatelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

4.9 Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

5. Přeprava a dodací podmínky

5.1 Možnost dodání zboží:

 • osobní odběr – kupující může převzít zboží na provozovně Brno či na provozovně Broumov;
 • zasílání Českou poštou po celé ČR:
  • balík na adresu (do ruky),
  • balík na poštu,
  • osobním odběrem na provozovně prodejce.

5.2 Cena přepravy se řídí dle ceníku České pošty aktuálního v den objednávky; odkaz na platný ceník přepravy najdete vždy přímo na stránkách Online nákupů. Pro větší objednávky prosím kontaktujte obchodního zástupce.

5.3 Termín dodání závisí na přesném čase odeslání a následně i potvrzení objednávky. Dále vychází z garantované dodací lhůty doručovací společnosti. Na území České republiky je dodací lhůta do 48 hodin od doručení potvrzení objednávky. Tato lhůta je pouze informativní, ale zároveň je dodacím termínem, který je standardně dodržován v rámci expediční logistiky.

5.4 Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou; to znamená, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytně nutné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

5.5 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu poštou na adrese obchod@duko.eu elektronické pošty internetového obchodu dodavatele, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem nebo poštou dodavateli. Jakkoli má kupující právo dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky, dodavatel může prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou, a tedy nemusí tuto reklamaci uznat.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Nárok na odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a následujících občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.

6.2 Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a následujících občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující-spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

6.3 Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.2 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

6.4 Odstoupení je možné zasláním e-mailu na obchod@duko.eu – tedy adresu elektronické pošty internetového obchodu dodavatele. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese DUKO s.r.o., Přádlácká 62, 550 01 Broumov.

6.5 Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, příslušné zboží, a to na své náklady.

Adresa pro doručení zboží: DUKO s.r.o., Přádlácká 62, 550 01 Broumov.

Zboží by měl kupující-spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doporučujeme využít poštovní adresu Online nákupů dodavatele: DUKO s.r.o., Přádlácká 62, 550 01 Broumov spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s poznámkou, zdali částka bude odebrána v hotovosti, případně složenkou. Kupující-spotřebitel odpovídá dodavateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím, a to s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6.6 Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

6.7 Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

6.8 Kupující-spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že darovací smlouva pro dárky poskytované se zbožím pozbývá účinnosti při jeho odstoupí od kupní smlouvy. V tom případě je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V opačném případě budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání věci možné, má dodavatel právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

6.9 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • při použití věci ještě před objevením vady,
 • při změně stavu věci způsobeném jednáním či opomenutím, nebo
 • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující dodavateli, co ještě vrátit může, a poskytne dodavateli náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6.10 Dodavatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Dodavatel bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

6.11 Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

 • Právo odstoupit od smlouvy
  • Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
  • Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat DUKO s.r.o. A to formou jednostranného právního jednání například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu DUKO s.r.o., Přádlácká 62, 550 01 Broumov či na e-mail obchod@duko.eu. Obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
  • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 • Důsledky odstoupení od smlouvy
  • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Společnost DUKO s.r.o. však preferuje, i s ohledem na rychlost vyřízení, vrácení formou bankovního převodu na Váš účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět; podle toho, co nastane dříve.
  • Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete nebo je předejte na adresu DUKO s.r.o., Přádlácká 62, 550 01 Broumov. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete pouze přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte jen za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7. Odpovědnost za vady a záruka

7.1 Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Před prvním použitím důrazně doporučujeme kupujícímu prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. To se týká i péče o textilní zboží a oblečení; při praní a čištění dodržujte symboly uvedené výrobcem na etiketě, jinak nebude možné reklamaci uznat.

7.2 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jejím převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jejím převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

7.3 Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovena delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky určí dodavatel v záručním listě (potvrzení) podmínky a rozsah prodloužené záruky. V případě, že záruční list (potvrzení) neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) daňový doklad – faktura.

7.4 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost kupujícího-spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list / potvrzení). Ta může být nahrazena dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu dodavatele, IČO a sídlo. Pokud je poskytována delší záruční doba než doba uvedená v bodě 7.2, dodavatel určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě (potvrzení).

7.5 Kupujícím, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená v bodě 7.2 je určena pouze pro kupující-spotřebitele. Kupujícímu-podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámena v rámci kontraktačního jednání.

7.6 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

7.7 Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané; popřípadě že její jakost a užitné vlastnosti jsou pro věc takového druhu obvyklé; že tato věc vyhovuje požadavkům právních předpisů; že věc má odpovídající množství, míru nebo hmotnost; a že tato věc odpovídá účelu, který dodavatel pro její použití uvádí nebo pro který se obvykle používá.

7.8 Má-li věc vady nebo nemá-li vlastnosti dle bodu 7.7 a příslušného zákona (§ 2161 občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné, vyskytující se ve větším počtu nebo vyskytující se opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Má-li věc vadu, z níž je dodavatel vyvázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

7.9 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo ji sám způsobil. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.10 Práva vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje kupující na poštovní adrese Online nákupů dodavatele: DUKO s.r.o., Přádlácká 62, 550 01 Broumov. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel reklamované zboží. Přičemž pečlivě zabalené reklamované zboží kupující zasílá na svoje náklady; zboží zaslané na dobírku bude odmítnuto.

7.11 O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby, jež je potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatelkupujícím-spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující-spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u něhož byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který zastupuje dodavatele nebo je v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na záruční opravu u tohoto podnikatele. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu dodavatel. Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu, případně ho sdělí pracovníci na zákaznické lince. Při oprávněné reklamaci má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). Při zjevně neoprávněné reklamaci kupující-spotřebitel tento nárok nemá; současně však ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího-spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u níž se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

7.12 Dodavatel vydá kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o datu uplatnění reklamace, o jejím obsahu a o požadovaném způsobu jejího vyřízení. Dále dodavatel vydá kupujícímu-spotřebiteli pomocí e-mailu a SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace je vydáno písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.13 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy; je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné - zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu - má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy.

Za podstatné se považuje takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.14 Kupující sdělí dodavateli jaké právo řešení reklamace si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu dodavatele; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vadu v přiměřené lhůtě či není-li možné vadu odstranit, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – více dále.

7.15 Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že náprava není zjednána v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.16 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.17 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

7.18 Neodstraní-li dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, či může od smlouvy odstoupit.

7.19 Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.20 Při dodání nové věci vrátí kupující dodavateli věc původně dodanou, a to na náklady dodavatele.

7.21 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž pokud nebyla vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po nabytí věci.

7.22 Zárukou za jakost se dodavatel zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

7.23 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než dodavatel, začíná záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu. To platí pouze pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

7.24 Kupující nemá právo ze záruky, pokud vadu způsobila vnější událost.

8. Bezpečnost a ochrana informací

8.1 Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, popřípadě marketingových akcí dodavatele a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Dodavatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které kupující dobrovolně poskytuje dodavateli za účelem splnění objednávky a marketingových akcí dodavatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává dodavateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely dodavatele (zejména pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, SMS), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu DUKO s.r.o., Přádlácká 62, 550 01 Broumov. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, tj. zaslání na obchod@duko.eu – e-mailovou adresu elektronické pošty internetového obchodu dodavatele.

8.2 Dodavatel může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnily poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů, přičemž je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace ukládané do koncového zařízení, jež používají; dodavatel pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. spuštěním funkce anonymního prohlížení.

8.3 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Vyřizování stížností kupujících zajišťuje dodavatel prostřednictvím adresy obchod@duko.eu elektronické pošty internetového obchodu, z níž dále informuje kupujícího o vyřízení stížnosti.

9.2 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky, ať již mimosoudní cestou či příslušnými soudy České republiky. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, viz kontakty a formulář níže.

9.3 Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.4 Tyto obchodní podmínky umožňují Kupujícímu jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, a to včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. ledna 2016.

Subjekt určený pro Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR):

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00  Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

ČOI - Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR) ZDE

ČOI - Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) - ke stažení ZDE